Allmänna köpvillkor

AV HANDELSFÖRETAGET EXTRADEON S.R.O.

    

med säte: Sadová 301/44A, Opava 746 01     

organisationsnummer: 08836205      

för försäljning av varor på distans via e-butiken på webbplatsen www.reservhjul.se
  

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1. Dessa köpvillkor (nedan kallade "köpvillkor") av handelsföretaget Extradeon s.r.o., med säte: Sadová 301/44A, Opava, organisationsnummer: 08836205 (nedan kallad "säljaren") reglerar, i enlighet med bestämmelserna i § 1751 punkt 1) i lag nr. 89/2012 i FS, civillagen (nedan kallad "civillagen"), avtalsparternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, som uppstår i samband med eller på grundval av ett köpeavtal (nedan kallat "köpeavtal"), som ingåtts mellan säljaren och en annan fysisk person (nedan kallad "köparen") via säljarens e-butik. Säljaren driver e-butiken på webbplatsen www.dojezdove.cz (nedan kallad "webbplatsen") via webbplatsens gränssnitt (nedan kallat "webbgränssnittet för butiken").

1.2. Dessa köpvillkor gäller inte i de fall då den person, som avser att köpa varor av säljaren är en juridisk person eller en person som agerar i samband med beställning av varor inom ramen för sin verksamhet eller inom ramen för sitt självständiga utövande av sitt yrke.

1.3. Bestämmelser som avviker från köpvillkoren, kan avtalas i köpeavtalet. Avvikande bestämmelser i köpeavtalet har förtur framför bestämmelserna i köpvillkoren.

1.4. Köpvillkorens bestämmelser är en integrerad del av köpeavtalet. Köpeavtalet och köpvillkoren är upprättade på tjeckiska. Köpeavtalet kan ingås på tjeckiska.

1.5. Säljaren förbehåller sig rätten, att ändra eller komplettera dessa köpvillkor. Denna bestämmelse påverkar inte de rättigheter och skyldigheter, som uppstår under giltighetstiden för den tidigare versionen av köpvillkoren. 

2. ANVÄNDARKONTO

2.1. Baserat på köparens registrering gjord på webbplatsen, kan köparen få tillgång till sitt användargränssnitt. Från sitt användargränssnitt kan köparen beställa varor (nedan kallat "användarkonto"). Om butikens webbgränssnitt tillåter det, kan köparen även beställa varor utan registrering direkt från butikens webbgränssnitt.

2.2. Vid registrering på webbplatsen och vid beställning av varor är köparen skyldig, att ange alla uppgifter korrekt och sanningsenligt. Köparen är skyldig att uppdatera de uppgifter, som anges i användarkontot om de ändras. Uppgifterna som tillhandahålls av köparen i användarkontot och vid beställning av varor, anses vara korrekta av säljaren.

2.3. Tillgången till användarkontot är säkrad med ett användarnamn och ett lösenord. Köparen är skyldig att bevara konfidentialitet, när det gäller den information som krävs för att få tillgång till användarkontot.

2.4. Köparen har inte rätt att låta tredje part använda användarkontot.

2.5. Säljaren kan annullera användarkontot, särskilt om köparen inte använder sitt användarkonto på över ett år eller om köparen bryter mot sina skyldigheter enligt köpeavtalet (inklusive köpvillkoren).

2.6. Köparen accepterar att användarkontot kanske inte är tillgängligt ständigt, särskilt när det gäller nödvändigt underhåll av säljarens hård- och mjukvara eller nödvändigt underhåll av tredje parters hård- och mjukvara.

3. KÖPEAVTALS INGÅENDE

3.1. All presentation av varor placerad i butikens webbgränssnitt är informativ och säljaren är inte skyldig att ingå ett köpeavtal av dessa varor. Avsnitt § 1732 punkt 2) i civillagen tillämpas inte.

3.2. Butikens webbgränssnitt innehåller information om varorna, inklusive priser på de enskilda varorna och kostnaden för att returnera varorna om de på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras med vanlig post. Varornas pris anges inklusive moms och alla relaterade avgifter. Varornas pris gäller under den tiden de visas i butikens webbgränssnitt. Denna bestämmelse begränsar inte säljarens möjlighet, att ingå ett köpeavtal på individuellt överenskomna villkor.

3.3. Butikens webbgränssnitt innehåller också information om kostnaderna för förpackning och leverans av varor. Uppgifter om kostnaderna för förpackning och leverans av varor som anges i butikens webbgränssnitt, gäller endast för varor som levereras inom Tjeckien.

3.4. För att beställa varor fyller köparen i ett beställningsformulär i butikens webbgränssnitt. Beställningsformuläret innehåller framför allt information om:

3.4.1. de beställda varorna (köparen "lägger" de beställda varorna i den elektroniska varukorgen i butikens webbgränssnitt),

3.4.2. betalningssättet för varornas pris, information om det önskade leveranssättet för de beställda varorna och

3.4.3. information om de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna (fortsättningsvis tillsammans kallat "beställningen").

3.5. Innan beställningen skickas till säljaren, har köparen rätt att kontrollera och ändra de uppgifter som köparen har angett i beställningen, med avseende på att köparen ska ha möjligheten att hitta och rätta till eventuella fel, som uppstod när beställningen gjordes. Köparen skickar in beställningen till säljaren genom att klicka på "Skicka beställning". De uppgifter som angetts i beställningen, anses vara korrekta av säljaren. Direkt efter säljaren har mottagit beställningen, bekräftas detta genom ett e-postmeddelande som skickas till den e-postadress köparen antingen har sparat i användarkontot eller angett i beställningen (fortsättningsvis kallad "köparens e-postadress").

3.6. Beroende på beställningen (antal varor, pris, förväntade fraktkostnader) har säljaren alltid rätten att be köparen om ytterligare bekräftelse av beställningen (till exempel skriftligt eller via telefon).

3.7. Avtalsförhållandet mellan säljaren och köparen uppstår, genom att säljaren skickar en bekräftelse av mottagande av beställningen (godkännande) till köparen via elektronisk post till köparens e-postadress.

3.8. Köparen godkänner användning av distanskommunikation, för att ingå köpeavtalet. De kostnader som köparen har för att använda distanskommunikationsmedel i samband med ingåendet av köpeavtalet (kostnader för internetuppkoppling och telefonsamtal), täcks av köparen och dessa kostnader skiljer sig inte från grundpriset. 

4. VARORNAS OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1. Varornas pris och eventuella kostnader i samband med leveransen av varorna enligt köpeavtalet kan betalas av köparen till säljaren på följande sätt:

  • kontant vid leverans på den plats som köparen angett i beställningen
  • genom banköverföring till säljarens konto

4.2. Tillsammans med priset för varan är köparen också skyldig att betala säljaren de kostnader som är förknippade med förpackning och leverans av varorna till det överenskomna beloppet. Om inte annat uttryckligen anges, ska priset för varan omfatta även de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna.

4.3. Säljaren kan kräva betalning av en förskottsfaktura om beställningen utgör mer än två stycken. Detta påverkar inte bestämmelserna i artikel 4.6 i köpvillkoren om skyldigheten att betala varornas pris i förskott.

4.4. Vid kontant betalning eller kontant betalning vid leverans ska priset betalas vid mottagandet av varorna.

4.5. Vid kontantlös betalning är köparen skyldig, att betala varans pris tillsammans med betalningens referensnummer. Vid kontantfri betalning uppfylls köparens skyldighet, att betala priset i det ögonblick då det aktuella beloppet krediteras säljarens konto.

4.6. Säljaren har rätt att, särskilt om köparen inte bekräftar sin beställning (artikel 3.6), kräva betalning av hela köpeskillingen innan varorna skickas till köparen. Avsnitt § 2119 punkt 1) i civillagen ska inte tillämpas.

4.7. Eventuella rabatter på varupriser som säljaren erbjuder köparen kan inte kombineras.

4.8. Om det är vanligt i affärsförbindelser eller om det föreskrivs i allmänt bindande rättsliga bestämmelser, ska säljaren utfärda ett skattedokument - en faktura - till köparen med avseende på betalningar som gjorts enligt köpeavtalet. Säljaren betalar MOMS - mervärdesskatt. Ett skattedokument - en faktura, utfärdas av säljaren till köparen efter betalning av köpesumman och den skickas till köparens e-postadress.

4.9. Enligt lagen om registrering av försäljning är säljaren skyldig, att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är denne skyldig att registrera den mottagna betalningen online hos skatteadministratören; i händelse av tekniskt fel senast inom 48 timmar.

5. RÄTT ATT FRÅNTRÄDA KÖPEAVTALET

5.1. Köparen är medveten om att enligt bestämmelserna i § 1837 i civillagen, kan man inte frånträda ett köpeavtal om leverans av varor, där varorna har ändrats efter kundens personliga önskan eller skräddarsyddes efter kundens personliga behov, ett köpeavtal om leverans av lättfördärvliga varor och varor som oåterkalleligt har blandats med andra varor efter leveransen, ett köpeavtal om leverans av varor i förseglade förpackningar som konsumenten har avlägsnat från förpackningen och som av hygieniska skäl inte kan återlämnas, och från ett köpeavtal om leverans av förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten.

5.2. Om det inte är ett fall, som avses i artikel 5.1 i villkoren eller ett annat fall där köpeavtalet inte kan hävas, har köparen rätt att häva köpeavtalet inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av varorna, i enlighet med bestämmelserna i § 1829 punkt 1) i civillagen, om föremålet för köpeavtalet är flera typer av varor eller leveransen av flera delar, löper denna period från dagen för mottagandet av den sista leveransen av varor. Om konsumenten ångrar sitt köp, ska meddelande om ångerrätt skickas till säljaren inom den tid som anges i föregående mening. För att häva köpekontraktet kan köparen använda den ångerblankett som säljaren tillhandahåller och som är en bilaga till villkoren. Köparen kan skicka meddelandet om ångerrätten bland annat till säljarens företagsadress.

5.3. Om köpeavtalet hävs i enlighet med artikel 5.2 i villkoren, ska köpeavtalet annulleras från början. Köparen måste returnera varorna till säljaren inom fjorton (14) dagar från den dag konsumenten meddelat säljaren att hen ångrat sig. Om köparen häver köpeavtalet, ska köparen stå för kostnaderna för att returnera varorna till säljaren, även om varorna på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras med vanlig post.

5.4. Om köpeavtalet hävs i enlighet med artikel 5.2 i villkoren, ska säljaren återlämna de medel som mottagits från köparen inom fjorton (14) dagar från köparens hävning av köpeavtalet, uteslutande genom att överföra medlen till Köparens bankkonto. Säljaren har också rätt att återlämna den ersättning som köparen har lämnat redan när köparen returnerar varorna eller på annat sätt, förutsatt att köparen samtycker till detta och att köparen inte orsakas några ytterligare kostnader. Om köparen häver köpeavtalet, är säljaren inte skyldig att återlämna de mottagna medlen till köparen innan köparen återlämnar varorna till säljaren.

5.5. Eventuella skador som uppkommit på varorna, kan medföra prisavdrag och säljaren har rätt att ensidigt kompensera sin fordran på betalning för skada på varan mot köparens fordran på återbetalning av varuvärdet.

5.6. I de fall där köparen har rätt att frånträda köpeavtalet i enlighet med bestämmelserna i § 1829 punkt 1) i civillagen, har säljaren också rätt att frånträda köpeavtalet när som helst tills köparen tar över varan. I sådant fall ska säljaren utan onödigt dröjsmål återbetala varuvärdet till köparen och kontantfritt överföra medlen till det konto som köparen har angett.

5.7. Om en gåva ges till köparen tillsammans med varorna, ingås gåvoavtalet mellan säljaren och köparen med villkoret att om köparen frånträder köpeavtalet, upphör gåvoavtalet med avseende på sådan gåva att gälla och köparen är skyldig att återlämna gåvan tillsammans med varorna till säljaren.

6. FRAKT OCH LEVERANS AV VARORNA

6.1. Om leveransmetod bestämdes på grund av en särskild begäran från köparen, bär köparen risken och eventuella extra kostnader i samband med denna fraktmetod.

6.2. Om säljaren enligt köpekontraktet är skyldig att leverera varan till den plats som köparen anger i beställningen, är köparen skyldig att ta emot varan vid leveransen.

6.3. Om varorna måste levereras flera gånger eller på annat sätt än vad som anges i beställningen, på grund av en särskild begäran från köparen, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med upprepade leveranser, samt att betala kostnader i samband med en annan leveransmetod.

6.4. Vid mottagandet av varorna från transportören är köparen skyldig att kontrollera varans förpackning och vid eventuella fel, meddela transportören omedelbart. Om förpackningen har öppnats utan behörighet, är köparen inte skyldig att ta emot ett sådan paket från transportören.

6.5. Parternas övriga rättigheter och skyldigheter i samband med transporten av varorna kan regleras i säljarens särskilda leveransvillkor, om de utfärdats av säljaren.

7. RÄTTIGHETER PÅ GRUND AV BRISTFÄLLIGT UTFÖRANDE

7.1. De avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter angående bristfälligt utförande regleras av relevanta allmänt tillämpade lagregler (framförallt §1914 till § 1925, § 2099 till § 2117 och § 2161 till § 2174 i Civillagen.

7.2. Säljaren garanterar köparen, att varan inte har några defekter vid mottagandet. Framförallt garanterar säljaren köparen, att när varan togs emot av köparen:

7.2.1. varorna har egenskaper som parterna har kommit överens om, och i avsaknad av ett avtal har varorna egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen har förväntat sig med beroende på vad det är för produkt och den reklam säljaren eller tillverkaren visat,

7.2.2. varorna är lämpliga för de ändamål som anges av säljaren eller de som liknande varor vanligtvis används för,

7.2.3. varorna är av samma kvalitet eller utförande som det överenskomna provet eller mallen, om kvaliteten eller utförande bestämdes med hänvisning till det överenskomna provet eller mallen,

7.2.4. varorna har rätt kvantitet, mått eller vikt, och

7.2.5. varorna uppfyller kraven i lagstiftningen.

7.3. De bestämmelser som avses i artikel 7.2 i köpvillkoren, ska inte gälla för varor som säljs till ett lägre pris på grund av en defekt för vilken ett lägre pris har avtalats, för slitage av varor som orsakats av dess normala användning, för begagnade varor med fel som motsvarar den grad av användning eller slitage som varan hade när den togs över av köparen, eller om detta följer av varans beskaffenhet.

7.4. Om ett fel uppstår inom sex månader efter mottagandet, ska varorna anses ha varit defekta vid mottagandet. Köparen har rätt att reklamera fel, som uppstår i förbrukningsvaror i tjugofyra månader från mottagandet.

7.5. Köparen ska hävda de rättigheter som uppstår på grund av bristfälligt utförande på säljarens affärsadress, där det är möjligt att godta kravet med hänsyn till det sålda varusortimentet, eller på företagets säte eller verksamhetsställe.

7.6 Bristfälligt utförande ska inte beaktas, om däcket på hjulet är av en annan tillverkare än den som visas på bilden av hjulet. Bilderna på hjulen kan vara illustrativa.

7.7. Parternas övriga rättigheter och skyldigheter i samband med säljarens ansvar för fel, kan regleras i säljarens reklamationsbestämmelser.

8. AVTALSPARTERNAS ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8.1. Köparen förvärvar äganderätten till varorna, genom att betala hela priset för varorna.

8.2. Säljaren är inte bunden av några uppförandekoder i förhållande till köparen i den mening som avses i artikel § 1826 punkt 1 bokstav e) i civillagen.

8.3. Konsumentklagomål hanteras av säljaren via den elektroniska adressen info@reservhjul.se. Säljaren skickar information, om hur köparens klagomål har behandlats till köparens elektroniska adress.

8.4. Behörig för utomrättslig reglering av konsumenttvister som uppstår i samband med ett köpeavtal är Den tjeckiska handelsinspektionen, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, Org.nr: 000 20 869, webbadress: https://adr.coi.cz/cs. Plattformen för tvistlösning online på webbadressen http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas, för att lösa tvister mellan säljaren och köparen enligt köpeavtalet.

8.5. Det Europeiska konsumentcentrumet Tjeckien, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, webbadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz är kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och enligt ändring av förordning (EG) nr. 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister).

8.6. Säljaren har rätt att sälja varor på grund av en handelslicens. Handelskontroll utförs inom ramen för sin behörighet av den behöriga handelskammaren. Övervakning av skyddet av personuppgifter utförs av myndigheten för skydd av personuppgifter. Den Tjeckiska handelsinspektionen övervakar bland annat efterlevnaden av lag nr. 634/1992 i FS. om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse.

8.7. Köparen tar härmed på sig risken, att omständigheterna kan förändras i den mening som avses i § 1765 punkt 2) i civillagen.

9. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

9.1. Personuppgifter av köparen, som är en fysisk person, skyddas och regleras av lag nr. 101/2000 i FS. om skydd av personuppgifter, i dess ändrade lydelse.

9.2. Köparen samtycker till att säljaren behandlar följande personuppgifter: förnamn och efternamn, adress, identifikationsnummer, skatteregistreringsnummer, e-postadress, telefonnummer (nedan gemensamt kallade "personuppgifter").

9.3. Köparen samtycker till att säljaren behandlar personuppgifter, för att utöva sina rättigheter och skyldigheter enligt köpeavtalet och för att upprätthålla användarkontot. Om köparen inte väljer ett annat alternativ samtycker, köparen till att säljaren behandlar personuppgifter även för att skicka information och kommersiella meddelanden till köparen. Samtycke till behandling av personuppgifter i sin helhet enligt denna artikel är inte ett villkor som i sig skulle förhindra att köpeavtalet ingås.

9.4. Köparen bekräftar, att hen är skyldig att lämna sina personuppgifter (vid registrering, i sitt användarkonto, när hen gör en beställning från butikens webbgränssnitt) korrekt och sanningsenligt och att hen är skyldig att utan onödigt dröjsmål informera Säljaren om eventuella ändringar i sina personuppgifter.

9.5. Säljaren kan anförtro en tredje part som personuppgiftsbiträde, för att behandla köparens personuppgifter. Förutom de personer som transporterar varorna, kommer säljaren inte att lämna ut personuppgifter till tredje part utan köparens föregående samtycke.

9.6. Personuppgifter kommer att behandlas på obestämd tid. Personuppgifter kommer att behandlas i elektronisk form på ett automatiserat sätt eller i pappersform på ett icke-automatiserat sätt.

9.7. Köparen bekräftar att de lämnade personuppgifterna är korrekta och att hen har informerats om att detta är ett frivilligt tillhandahållande av personuppgifter.

9.8. Om köparen anser att säljaren eller personuppgiftsbiträdet (artikel 9.5) behandlar hens personuppgifter på ett sätt som strider mot skyddet av köparens privata och personliga liv eller mot lagen, särskilt om personuppgifterna är felaktiga med avseende på syftet med behandlingen, får hen:

9.8.1. be säljaren eller personuppgiftsbiträdet om en förklaring,

9.8.2. kräva att säljaren eller personuppgiftsbiträdet åtgärdar situationen.

9.9. Om köparen begär information om behandlingen av sina personuppgifter, är säljaren skyldig att ge honom denna information. Säljaren har rätt att kräva en rimlig avgift för tillhandahållande av information enligt föregående mening, som inte får överstiga de kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla informationen.

10. NYHETSUTSKICK OCH LAGRING AV COOKIES

10.1. Köparen samtycker till att information om säljarens varor, tjänster eller verksamhet skickas till köparens elektroniska adress och samtycker vidare till, att säljaren skickar kommersiella meddelanden till köparens elektroniska adress.

10.2. Köparen godkänner att cookies lagras på hans/hennes dator. Om köpet kan genomföras på webbplatsen och säljarens skyldigheter enligt köpeavtalet kan uppfyllas utan att s. k. cookies lagras på köparens dator, kan köparen när som helst återkalla samtycket enligt föregående mening.

11. LEVERANS

11.1. Meddelanden som gäller förhållandet mellan säljaren och köparen, i synnerhet meddelanden om utnyttjande av rätten att frånträda köpeavtalet, ska skickas per post i rekommenderat brev, om inget annat anges i köpekontraktet. Meddelanden ska levereras till den andra partens relevanta kontaktadress och ska anses vara levererade och giltiga vid leverans per post, med undantag för meddelanden om utnyttjande av ångerrätten från köparens sida, i vilket fall ångerrätten är effektiv om meddelandet skickas av köparen inom ångerrättsperioden.

11.2. Även ett meddelande som mottagaren har vägrat att ta emot, som inte har hämtats ut inom lagringstiden eller som har returnerats därför att det var omöjligt att leverera, ska anses ha levererats.

11.3. Parterna kan skicka vanlig korrespondens till varandra via e-post till den e-postadress som anges i köparens användarkonto eller som anges av köparen i beställningen, eller till den adress som anges på säljarens webbplats.

12. SLUTBESTÄMMELSER

12.1. Om det förhållande som upprättas genom köpeavtalet innehåller ett internationellt (utländskt) element, är parterna överens om att förhållandet ska regleras av tjeckisk lag. Detta påverkar inte konsumentens rättigheter enligt allmänt bindande lagstiftning.

12.2. Om någon bestämmelse i köpvillkoren är eller blir ogiltig eller ineffektiv, ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en bestämmelse vars betydelse ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt. Om en bestämmelse är ogiltig eller ineffektiv, ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Ändringar och tillägg till köpeavtalet eller köpvillkoren kräver en skriftlig form.

12.3. Köpeavtalet, inklusive köpvillkoren, arkiveras av säljaren i elektronisk form och är inte åtkomliga.

12.4. En standardmall av ångerblankett är del av köpvillkoren och finns bifogad.